Hanes Llangrannog
Cylchlythyr
Busnesau Lleol
Cysylltiadau Llangrannog
Lletyau 1
Lletyau 2
Lletyau 3
Tywydd / Amserlen Llanw
Oriel Ffoto 1
Oriel Ffoto 2
Oriel Ffoto 3
Oriel Ffoto 4
Cysylltiadau Cymru
Cranogwen
Amserlen Bysiau

 

 

1918

 

 

 

1930

1930

 

 

http://www.learnwelshinmidwales.org/

Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd - gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa - gallwch gynnig cymorth i'ch plant gyda'u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd!

 

                                                                                                                                            

 

Cyhoeddiad gan Pwyllgor Lles Llangrannog

Pentre bach yw Llangrannog ond mae llawer yn digwydd ynddo, ac mae trigolion y pentref yn ceisio gofalu am fuddiannau ei gilydd. Erbyn hyn mae sawl sefydliad a chlwb sy'n hybu lles y pentref yn gyffredinol neu'n canolbwyntio ar dargedau penodol, a gobeithir y bydd y Cylchlythyr hwn yn tynnu sylw at ei hamcenion ac at beth maent wedi gyflawni.

Y Pwyllgor Lles

Mae'r Pwyllgor Lles yn dal i fynd yn dda, ar l rhyw 60 mlynedd, ac yn y blynyddoedd diwethaf y mae wedi ysgodi  dechrau dau bwyllgor, sef Pwyllgor y Tn Gwyllt, Phwyllgor y Milenniwm y disgrifir eu gwaith nes ymlaen.                                   Mae'r rhan fwyaf o'r pentrefwyr yn gwybod am y pethau amlwg y mae'r Pwyllgor Lles yn eu gwneud, megis gofalu am erddi'r pentref, trefnu gweithgareddau ar y traeth ac mewn lleoliadau eraill, trefnu cyfarfodydd cyhoeddus pan fydd materion pwysig i'w trafod, a chefnogi sefydliadau eraill yn y pentref. Ond mae'r pwyllgor yn gwneud gwaith y tu l i'r llenni hefyd, yn enwedig trwy bwyso ar gynghorau lleol a chymniau gwasanaethau cyhoeddus er ein lles ni.

Cronfa'r Mileniwm - Prosiect Sant Crannog

Sefydlwyd y gronfa er mwyn arian ar gyfer prosiect i annog y gymuned i ddathlu ei hanes a'i diwylliant . Erbyn hyn y mae 16,000 yn y gronfa , a gobeithiwn y bydd Cyngor Ceredigion yn cytuno i'n cais am arian cyfatebol, ac wedyn bydd y prosiect yn dechrau. Bydd y prosiect yn cynnwys creu ardal eistedd o lechfaen mewn hanner cylch. Y tu mewn i hon bydd mosaic crwn yn dangos hanes a thraddodiadau'n pentref, a bydd cerflun maint llawn o 'sant Crannog yn y canol. Yn y diwedd, bydd y prosiect yn ganolbwynt taith gerdded gron gyda mynegbyst o gwmpas y pentref.

Tn Gwyllt

Diolch yn fawr i Bwyllgor y Tn Gwyllt - bu'r sioe y llynedd yn well nag erioed. Mae llwyddiant y noson yn dibynnu ar lawer iawn o bobol yn y pentref: pobl sy'n codi arian, rheoli'r traffig, adeiladu'r tn, cynllunio'r sioe, tanio'r tn gwyllt, clirio ar ei hl, sicrhau diogelwch, cyfansoddi a recordio'r gerddoriaeth i'r sioe, a chant a mul o pethau eraill. Ymdrech gymunedol go iawn yw hon, ac mae'n headdu unrhyw gefnogaeth gallwn ei rhoi.

 

Canolfan Gymunedol Newydd? Canolfan Crannog

Araf iawn yw'r symud wedi bod ar drosglwyddo Capel Crannog i eiddo'r elusen newydd Canolfan Crannog. Pan fydd newyddion pellach ar hwn bydd rhaid cynnal cyfarfod cyhoeddus er mwyn cael cynllunio ymhellach.

Cr Cymunedol Llangrannog

Mae gan bawb y gallu i ganu a'r hawl i ganu: cewch y cyfle gyda'r cr. Nid oes angen clyweliad, neu medru darllen nodiant t ymuno 'r Cr. 

Rydym yn gweithio gyda pob llais a dysgir y caneuon (sy'n dod o gerddoriaeth glasurol, werin a'r byd) trwy'u canu gan athrawes gymwysedig gefnogol a brwdfrydig, Lou Laurens, Rydym yn perfformio'n lleol a hefyd yn ymuno chorau eraill ar gyfer digwyddiadau cenadlaethol megis 'The Traveller' Karl Jenkins, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn 2004. Eleni, gobeithir 'Canu am Ddwr' mewn perfformiad llu o gorau eraill ar y 'South Bank' yn Llundain.

Celf Crannog

Cynhaliwyd arddangodfa lwyddianus yn y 'Patio' yn ddiweddar, gyda'r artistiaid Stan Williams (Rhydlewis) a Bob Blaney (Pontsian) yn arddangos. Er nad oedd y gwerthiant gymaint 'r gobaith, roedd y lluniau yn weidd i'r llygaid. Yr arddangosfa nesaf by Sioe Awst yn y 'Pentre Arms' fel arfer, gobeithio.

ysgol fach gelf

Dechreir y flwyddyn newydd gan fyfyrwyr yr 'ysgol fach gelf' gyda phrosict ar 'Bywyd y Mr'. Wedi'i gomisiynu gan Afordir a Chefn Gwlad Ceredigion, bydd y plant yn cynllunio a chreu 6 phanel ceramig gwydredig a geith eu gosod yn y pentef.  

Nes ymlaen yn y flwyddyn dechrewn brosiect ffotograffiaeth a ffilm wedi'i seilio ar ein hanes lleol a lln werin. Edrychwn ymlaen at weithio law yn llaw phobl leol i ddatblygu'r cynllun yn ystod y flwyddyn.

Aelwyd Hawen

Clwb ar gyfer pobl ifanc yw Aelwyd Hawen lle byddiant yn cael i wneud amrhyw o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cwrdd ar nos Wener yn Neuadd Goffa Pontgarreg rhwng 6.30 a 8.00yh. Rydy'm yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n medru dod i arddangos gwahanol sgiliau ac i rhannu eu profiadau gyda'r bobl ifanc.

Tafarnau, tai bwyta a Siop

Y mae'r rhain yn hanfodol i ffyniant y pentref, ac maent i gyd yn gwneud llawer mwy na chyflawnu eu rl fasnachol.       

Mae'r Pentre Arms yn cynnig lle i gwrdd ar l y gm i holl dmau peldroed y pentref, ac mae'r tafarn yn rhedeg tmau pwl a dartiau. Mae rhagor o wybodaeth am y tmau peldroed nes ymlaen yn y Cylchlythyr, a cheir gwybodaeth am y tmau pwl a dartiau gan y Pentre Arms. 

Mae'r ddau gaffi yn chwarae rhan bwysig ym mywyd cymdeithasol y pentref. Mae'r Caban wedi croesawu sawl achlysyr i'r Pwyllgor Lles, gan gynnwys bore coffi i godi arian at Ofal Canser Macmillan. Yn ddiweddar, maent wedi dechrau clwb coffi bywiog bore dydd Gwener - gweler manylion ymlaen. Ar yr ochr arall i'r afon, mae'r Patio hefyd yn fan gwrdd boblogaidd i bob leol yn ogystal ag ymwelwyr, ac mae wedi croesawu llawer Arddangosfeydd Celf, a gobeithir y bydd y rhain yn parhau.

Mae Siop y Pentref yn aros yn agor trwy gydol misoedd tawel y Gaeaf yn ogystal ac yn ystod tymor prysur yr Haf, sy'n wasanaeth aruthrol i'r gymuned. Gadewir negeseuon yn y siop, cesglir allweddi yno gan ymelwyr, codir arian at elusennau lleol a chenedlaethol, ac a dweud y gwir mae'r siop yn ganolbwynt i'r gymuned.

Clwb Peldroed Crannog

Mae'r clwb yn cael tymor llwyddianus iawn eleni eto, gyda'r tm cyntaf yn anelu at ennill a chadw'r tlysiau enillwydd y llynedd yn y cwpannau a'r cynghair. Mae'r ail dm, a thm y merched yn chwarae'n dda, gyda'r merched yn enwedig yn gobeithio ennill gwobrau ar ddiwedd y tymor... Mae'r tmau iau yn mwynhau rhaglen lawn o gmau, ac yn dangos brwdfrydedd mawr yn eu chwarae. Yn ddiweddar mae'r dynion wedi dechrau tm dros 40, a lwyddodd, o drwych blewyn, i ennill dros y Merched mewn gm elusennol adeg y Nadolig.

Un broblem fawr sy gan y clwb eleni yw cyflwr Cae'r Neuadd, ac mae hwnnw'n peri gofid. Mae'r clwb yn chwilio am gae arall i chwarae dros dro, hys nes bydd Cae'r Neuadd wedi'i addasu neu gae Gwersyll yr Urdd yn barod eto.

Clwb Coffi

Mae boreau Gwener wedi'u gweddnewid yn y Caban gaeaf hwn. Mae boreau coffi yn rhoi cyfle i bobl leol ddod at ei gilydd i fwynhau coffi a cheisio amryw o weithgareddau. O gelf a chrefft i gerddoriaeth a choginio, 'dyn ni'n ceisio rhywbeth gwahanol bob wythnos dan arweniad aelodau'r grwp. Bu'r cacennau Nadolig a'r torchau celyn yn llwyddiant mawr... tra bod y darlunio golosgyn yn ddigri tu hwnt, a'r 'papier mache' yn anniben! Disgwyliwch gigs yn y dyfodol, gan fod Jerry, ein gwrw cerddorol lleol, wedi cytuno i ddysgu elfennau'r gitar i ni, a gyda'r gwersi dyfrliw yn mynd yn eu blaen efallai byddwn ni'n arddangos campweithiau erbyn yr haf!

Hefyd 'dyn ni'n trefnu teithiau cerdded bob mis er mwyn cefnogi aelodau o'r grwp a fydd yn cymryd rhan yn y daith gerdded golau lleuad yn Llundain ym mis Mehefin, sef taith 27 milltir dros nos o gwmpas llwybr Marathon Llundain i godi arian at Gymorth Canser. Mwy o fanylion cyn bo hir....

Cylch Ti a Fi

Cylch ar gyfer rhieni/gwarchodwyr a'u plant o'r cud at oed ysgol yw Cylch Ti a Fi. Rydym yn falch o gynnig cyfle i chi i rannu profiadau, chwarae gyda'ch plentyn a chymdeithasu gyda rhieni a gwarchodwyr eraill. Rydym yn cwrdd ar fore dydd Mawrth yn Neuadd Goffa Pontgarreg rhwng 9.00 a 11.30yb.

Cylch Meithrin Pontgarreg

Mae'r Cylch Meithrin ar gyfer plant 2 flwydd oed hyd nes y byddant yn mynd i'r ysgol. Mae'r gweithgareddau'n cael eu trefnu ar gyfer y plant gan arweinydd y cylch a'r cynorthwy-ydd. Cynigir amrhyw o brofiadau dysgu i'r plant drwy'r cyfleoedd a gnt i chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly mae'n sylfaen delfrydol i blant o gartrefi Cymraeg a Saesneg cyn iddynt fynd i'r ysgol.

Croesewir plant ag anghenion arbennig i'r Cylch: bydd yr holl weithgareddau ar gael iddynt, a threfnir person ychwanegol i'w cyfnogi os oes angen.

Mae'r cylch yn cwrdd ar fore Llun a Marcher yn Neuadd Goffa Pontgarreg rhwng 9.00 a 11.00

Eglwys Sant Carannog

Fel un o'r eglwysi o fewn grwp o bedwar, gan gynnwys hefyd eglwysi Penbryn, Llandisiliogogo a Blaencelyn, cawsom ddathliad cofiadwy o'r Nadolig, gyda dathliad o eni lesu gan blant y'r Ysgol Sul 'u portread o stori Babwshca, ac yna luniaeth hwylus yn y Neuadd dan gymorth aelodau y Pwyllgor Lles. Hefyd cynhaliwyd dathliad arbennig o hen wyl Plygain yn Eglwys Mihangel Sant, Penbryn gydag aelodau Cymdeithas Ceredigion. Diolch i bawb am eich cefnogaeth.

Oddi ar ddechrau'r flwyddyn, rydym wedi ymdrechu i adfer gwasanaeth arferol y Sul: y mae 'nawr wedi'i osod yn gyfyng am 11.00yb, ac mae'n datblygu'n ymdrech go lwyddianus. Yn ddiweddar., cafwyd gwasanaeth undebol 'n gilydd ym Mlaencelyn ac yna pryd o fwyd yng ngwesty New Inn, yn foddhad i bawb. Byddwn yn y dyfodol yn ymdrechu ymledu cysylltiadau ehangach yn y dyfodol.

Gwersyll yr Urdd

Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn rhan annatod o fywyd beunyddiol Llangrannog a'r cylch ers 1932. Gobeithiwn fod y gyflogaeth cyfleusterau, ac incwm ychwanegol sy'n cael ei greu gan y Gwersyll yn hwb i'r economi a'r diwylliant leol. Mae'r datblygiadau diweddar yn sicrhau fod gennym gyflasterau o'r radd flaenaf yng nghefn gwlad Cymru ac anogwn bob un i fanteisio ar yr hyn sydd gan y Gwersyll i'w gynnig:

  • Canolfan Hamdden Syr Ifan: Mae'r ganolfan newydd yn gartref i amryw glwb ar hyd y flwyddyn. Yn ogystal, hyderwn i Ystafell ffitrwydd gael ei agor cyn hir. Os hoffech weld clwb neu weithgaredd arbennig yn cael ei gynnig, cysylltwch a'r Gwersyll.

  • Llethr Sgo: Mae'r llethr Sgo ar agor i'r cyhoedd bob dydd Llun i ddydd Iau o 5.00 tan 9.00 yh ac ar ddydd Sul o 2.00 tan 5.00 yp.

  • Nofio: Mae'r pwll ar agor i'r cyhoedd bob nos Iau o 5.00 tan 6.30yh a 6.30 tan 8.00yh, yn ogystal bore dydd Llun, Mercher a Gwener o 9.00 - 10.30yb.

  • Parton a chyfarfodydd: Cynigwn becynnau arbennig ar gyfer parton a chyfarfodydd. Mae'r Canolfan yn gartref i gwrs Celf ar hyn o bryd.

Clwb Cychod a Physgota Llangrannog

Bu'n flwyddyn brysur i'r clwb, gyda sawl gweithgaredd i godi arian er mwyn talu am dractor newydd, ei gynnal, yswriant a.y.b. Bu dau farbiciw ar y traeth a threfnwyd cystladaethau pysgota - diolch o galon i'r cymniau lleol a noddodd y digwyddiadau. Cafwyd digon o hwyl a sbri gyda'r cystadlaethau pysgota, o leia!

Mae pwyllgor y clwb yn cwrdd ar y Sul olaf ym mhob mis yn y Pentre Arms am 2yp. Os hofffech ymuno 'r clwb neu ddefnyddio'r llithfra, dewch i un o'n cyfarfodydd i gael mwy o wybodaeth.

Mae menywod lleol diddordeb mewn ail-ffurfio tm y cychod hir. Ar hyn o bryd maent yn casglu gwybodaeth ac yn meddwl am y ffordd ymlaen.

Dosbarthiadau Cymraeg

Cynhelir dosbarthiadau Cymraeg bob dydd Mawrth yn ystod y tymor yn Festri'r Eglwys yn Llangrannog. Mae grwp blwyddyn gyntaf am 11.30 - 1.00, a grwp ail flwyddyn am 10 - 11.30yb. Gall dysgwyr ymuno 'r grwpiau unrhyw adeg. Mae cyrsiau eraill ar gael y lleol hefyd - gyda'r amser, y lleoliad, y cyflymder a'r lefel yn amrywio.

Grwp Cyd

Grwp sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel i Gwrdd i ymarfer eu Cymraeg, gyda siaradwyr Cymraeg mewn awyrgylch cefnogol. Rydym yn cwrdd y nos Fercher gyntaf a'r 3edd nos Fercher o bob mis yn y Ship. Mae croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg.

Cymdeithas yr Iaith

Grwp sy'n ymgyrchu dros yr iaith, sy'n cwrdd yn y Pentre Arms o leia unwaith y  mis.

Merched y Wawr

Y mae Merched y Wawr Bro Cranogwen yn cwrdd un neu ddwywaith y mis rhwng Medi a Iau yn Neuadd Goffa Pontgarreg. Yn ogystal 'n cyfarfodydd gyda siaradwyr gwdd, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf buom ar ymweliadau i ddrama, opera, pantomeim, cinio Nadolig a Gwyl Dewi, a gwnaethom gynnal noson i ddysgwyr a chyngerdd. Croeso cynnes i aelodau newydd.

Dros Chwedeg

Mae'r grwp ay gyfer y 'dros 60' yn cwrdd ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis o 2yp ymlaen yn Neuadd Goffa Pontgarreg. Fel arfer bydd siaradwyr gwdd a chyflwynir ystod eang o bynciau. Croeso cynnes i aelodau newydd.

Sefydliad y Merched Pontgarreg

Mae Sefydliad y Merched yn cwrdd ar dydd Iau cyntaf a'r 3ydd dydd Iau o bob mis am 7.30yh yn Neuadd Goffa Pontgarreg, gyda siaradwr gwdd unwaith y mis fel arfer. Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

Bowlio Mat Byr

Mae'r grwp yn cwrdd bob prynhawn dydd Mawrth o 2yp ymlaen yn Neuadd Goffa Pontgarreg (ac eithrio hanner tymor yr ysgolion a rhai dyddiadau yn ystod gwyliau'r haf), ac yn chwarae ambell i gm gyfeillgar gyda grwpiau eraill. Croeso i aelodau newydd.


 

Clwb Marchogaeth Dyffryn Clettwr

Clwb ar gyfer marchogion brwdfrydig, i gael hwyl a gweithgareddau cymdeithasol sy'n ymwneud cheffyalau. Ralau wythnosol yn ardal Llangrannog.

Dyweddariad 12-01-2016